دوستی

آدم هایی هستند که بودنشون
حتی مجازی
به آدم آرامش می ده !
دوستی شون برات حقیقی می شه
و یهو میشن یه قسمتی از زندگیت!
آدمایی هستن
که با تمام مجازی بودنشون ،
سهم بزرگی تو حقیقت دوستی های تو دارن
قدرشونو بدون...

[ پنجشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۰ ] [ 16:50 ] [ دکترمسعود ]
[ ]